Minden, amit az óvodai beiratkozásról tudni kell

Minden, amit az óvodai beiratkozásról tudni kell

Szűcs Lászlóné óvodaigazgató hirdetménye itt olvasható el.

 

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

a Tündérkastély Óvoda Enese és Telephelyei Bezi, Fehértó, Győrsövényház Óvodáiban

a következő időpontokban történik:

2024. április 24-én (szerda) 08.00 – 16.00 óráig,

2024. április 25-én (csütörtök) 08.00 – 16.00 óráig.

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik

2024. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2024. augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2024. április 25.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Járási Kormányhivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A jelentkezéshez szükséges iratok

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, tajkártya),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A jelentkezés módja

  • a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában vagy online formában történik. A felvételi kérelem ITT letölthető.
  • A beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni, online formában pedig csatolni.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2024. április 25.) követő 30. nap.

Az óvoda igazgató írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be Enese Község Önkormányzatának jegyzőjéhez címezve az óvoda igazgatójánál.

A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Enese, 2024. 03. 20.

Szűcs Lászlóné
óvodaigazgató