Felhívás rendezésiterv-módosítás partnerségi egyeztetésére

Felhívás rendezésiterv-módosítás partnerségi egyeztetésére

 

 

F E L H Í V Á S

„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42/A bekezdésében valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Győrsövényház község módosítani kívánja településrendezési tervét.

A Képviselő-testület a Korm. rendelet 29. §-nak megfelelően döntött a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(III.29.) önkormányzati rendeletről, mely szerint a lakosságot a településrendezési tervmódosításról a Polgármesteri Hivatal hirdetőfelületén, a település honlapján tájékoztatja. (A településrendezési eszköz tervezete a www.gyorsovenyhaz.hu honlapon megtekinthető.)

A tervmódosítás tárgya:

A 0266/1, 0267/1, 0268/5-6 hrsz.-ú Gksz övezetbe sorolt ingatlanok szabályozási paramétereinek meghatározása (szabályozási terv és a HÉSZ kiegészítése).

A 0263/4, 127/69, 127/72-76 hrsz.-ú falusias lakó és közpark övezetbe sorolt ingatlanok esetében a tervezett szabályozási vonalak és övezeti határok pontosítása (szabályozási terv módosítása).

 

Az egyeztetés megtartásának és lebonyolításának megszokottól eltérő rendjét a 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet szabályozza az alábbiak szerint:

„2. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint a településképi követelmények egyeztetésével kapcsolatos eltérő rendelkezések

2. § (1) A településképi követelményekről szakmai konzultációt – ezen belül szakmai tájékoztatást – tartani kizárólag elektronikus úton lehet…

3. § (1) A helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.”

 

A leírtak alapján kérjük, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatos észrevételét, legkésőbb 2020. május 17. napjáig elektronikus levélben: onkgysh@freemail.hu címre szíveskedjen megküldeni.

Győrsövényház, 2020. május 2.                                                   Hokstok Imre

                                                                                                        polgármester