2018. május 4-én lesz az óvodai beíratás

2018. május 4-én lesz az óvodai beíratás

Az Enesei Tündérkastély Óvoda Győrsövényházi Telephelyén 2018. május 4-én tartják a beiratkozást a 2018/2019-es nevelési évre. Itt az erről szóló közlemény.

 

K Ö Z L E M É N Y

a 2018. évi óvodai beíratás rendjéről

 

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

 

Az Enesei Tündérkastély Óvoda Győrsövényházi Telephelyén a 2018/2019-es nevelési évre

a beiratkozás ideje: 2018. május 4., péntek, 13.00–16.00

Helye:

Tündérkastély Óvoda Győrsövényházi Telephelye, 9161 Győrsövényház, Gárdonyi G. u. 45.

Az óvoda felvételi körzete: Enese, Fehértó, Győrsövényház községek közigazgatási területe.

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2018/2019-es nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart.

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, tajkártyája,
  • szakértői vélemény sajátos nevelési igényről, amennyiben a gyermek ilyennel rendelkezik,
  • szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény, amennyiben van ilyen,
  • igazolás tartós betegségről, amennyiben van ilyen.

Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosak, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. A nevelési és tanulási folyamatban akadályozott gyermekek nevelése és oktatása csoportokba történő integrálás formájában történik.                    

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2016. augusztus 31-ig születtek és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.

Értesítés a döntésről

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2018. május 25.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutásától számított 15 napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felül bírálati kérelmet nyújthat be. Az óvoda vezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3), 38. §-a esetén a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Fenntartó